line decor

 
 
 
 
EditRegion4

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2007.

Un altre any

 

Tema 25: Mirar Betlem.
Tema 25: Mirar hacia Belén.

Tema 24: La família davant el repte dels mitjans audiovisuals.
Tema 24: La familia ante el reto de los medios audiovisuales.

Tema 23: Adictes al treball.
Tema 23: Adictos al trabajo.

Tema 22: Els fills, objecte i subjecte de consum.
Tema 22: Los hijos, objeto y sujeto de consumo.

Tema 21: Un valor antic i sempre nou, l'amistat.
Tema 21: Un valor antiguo y siempre nuevo, la amistad.

Tema 20: La dimensió social de la Família.
Tema 20: La dimensión social de la Familia.

Tema 19: La credibilitat que donem als mitjans de comunicació.
Tema 19: La credibilidad que damos a los medios de comunicación.

Tema 18: L'adolescència, una etapa difícil?
Tema 18: La adolescencia, una etapa difícil?.

Tema 17: La conversió, renovació del camí de la vida.
Tema 17: La conversión, renovación del camino de la vida.

Tema 16: La violència a casa.
Tema 16: La violencia en casa.

Tema 15: Fe cristiana i crisi de la institució del matrimoni.
Tema 15: Fe cristiana y crisis de la institución del marimonio.

 

Les edicions de "Problemàtica Viva" dels anys 2005 fins al 1976
s'han de demanar per e-mail.